POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.      Informacje ogólne

Niniejszy dokument obejmujący Politykę prywatności, w tym informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies (dalej: Polityka) na naszych stronach internetowych, tj.: www.biofitonshop.eu , www.biofiton.eu oraz poza siecią Internet, został stworzony i przyjęty przez Biofiton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dane kontaktowe: Biofiton Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 12/3, 00-511 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527683, NIP: 5272721035, REGON 1474613590 (Sprzedający), Numer telefonu: +48 607 75 55 88, adres e-mail: contact@biofitonshop.eu, Infolinia — jako administratora danych osobowych.

W dalszej treści niniejszej Polityki określamy naszych klientów oraz użytkowników naszej strony internetowej zaimkiem osobowym „Państwo”, zaś Biofiton Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych zaimkiem osobowym „My” lub „Biofiton”.

Biofoton jest administratorem Państwa danych osobowych, ponieważ decyduje o celach i sposobie ich przetwarzania, i jako administrator jest również odpowiedzialny za ich zgodne z prawem oraz bezpieczne przetwarzanie. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą Polityką, która w przystępny sposób wyjaśnia oraz pomaga zrozumieć podstawowe zasady gromadzenia i przetwarzania przez Biofiton Państwa danych osobowych.

Biofiton zastrzega, że informację administratora danych wymaganą przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w tym o podstawach prawnych i celach przetwarzania Państwa danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz przysługujących Państwu uprawnieniach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przekażemy Państwu każdorazowo najpóźniej w momencie pozyskiwania danych osobowych lub stosownie uzupełnimy – w przypadku przekazania przez Państwa dodatkowych danych osobowych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w dodatkowych celach.

W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy Polityką a Informacją administratora danych, o której mowa powyżej, wiążąca jest informacja administratora danych.

2.      Bezpieczeństwo

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Biofiton powołał inspektora ochrony danych, który będzie czuwał na prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych w przedsiębiorstwie Biofiton. Możecie Państwo skontaktować się z nim pod adresem e-mail: contact@biofiton.eu lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Biofiton sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 12/3, 00-511 Warszawa, Polska w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystania z uprawnień związanych z ich przetwarzaniem opisanych w Polityce.

Biofiton zapewnia, że dostęp do Państwa danych osobowych posiadają tylko osoby przeszkolone i upoważnione do tego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania operacji na danych wynikających z przyjętego celu przetwarzania. Państwa dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z uprzednio wyznaczonymi celami. Zebrane dane osobowe Biofiton przechowuje przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Przetwarzanie przez Biofiton Państwa danych osobowych ma zawsze określoną podstawę prawną.

W Biofiton dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było rzetelne oraz wykonywane w jak najbardziej przejrzysty dla Państwa sposób, a Państwa dane były zawsze aktualne.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych, Biofiton stosuje techniczne i organizacyjne środki mające na celu ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu w przedsiębiorstwie Biofiton wdrożyliśmy stosowne procedury oraz przetwarzamy dane osobowe adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – zgodnie z zasadą minimalizacji.

W Biofiton dokładamy też wszelkich starań, aby przesyłanie Państwa danych w ramach naszej strony internetowej odbywało się w sposób bezpieczny.

W przypadku konieczności powierzenia Państwa danych osobowych podmiotom przetwarzającym je w imieniu Biofiton (np. firmie kurierskiej w celu dostawy zakupionych przez Państwa produktów) w Biofiton robimy to zgodnie z prawem i na podstawie umów regulujących zasady przetwarzania oraz nakładających na podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu przyjęte przez nas standardy bezpieczeństwa. Więcej o przekazywaniu danych piszemy w punkcie 5 poniżej.

3.     Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Strona internetowa jako źródło danych

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo zawrzeć umowę lub skorzystać ze świadczonych przez nas usług (zarówno on-line, jak i poza siecią Internet) zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji ww. celu, zaś ich podanie będzie warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia wybranej usługi. Więcej informacji o tym, kiedy podanie przez Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zawarcia umowy lub świadczenia usługi znajdą Państwo poniżej w części dotyczącej podstaw i celów przetwarzania danych osobowych.

Możemy również otrzymać Państwa dane osobowe w trakcie prowadzenia procesu rekrutacyjnego, kiedy zdecydują się wyślą nam Państwo swoją aplikację lub kiedy skontaktują się Państwo z nami w innym celu, nawiązując kontakt w jakiejkolwiek formie.

Ponadto, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, wchodzimy również w posiadanie takich danych osobowych, których gromadzenie jest konsekwencją sposobu działania naszych systemów informatycznych (np. numer IP). IP Jest to numer przypisywany komputerowi lub innemu urządzeniu użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem/urządzeniem i serwerem. Adresy IP, wraz z informacjami dotyczącymi aktywności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe mogą być rejestrowane przez nas w logach w logach systemowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz dla celów diagnostycznych. Ponadto otrzymujemy również dostęp do danych dotyczących Państwa aktywności na naszych stronach internetowych. Informacje te mogą być wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania stron internetowych. W oparciu o ww. dane nie prowadzimy identyfikacji indywidulanych użytkowników. Więcej o zbieraniu danych dotyczących Państwa aktywności na naszych stronach internetowych przeczytają Państwo poniżej w pkt. 7, 8 i 9.

Dane z innych źródeł

Możemy pozyskać Państwa dane osobowe także z innych źródeł, np.: jeżeli płacą Państwo za zakupione u nas produkty za pośrednictwem banku lub operatora płatności, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, lub za pośrednictwem której instytucji płatniczej dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotu płatności.

Państwa dane możemy otrzymać również, jeżeli zostaną Państwo wskazani jako odbiorca dostawy zakupionego u nas towaru.

Państwa dane mogą znaleźć się w naszym posiadaniu również wskutek przekazania ich przez innego administratora, np. kiedy zakupimy bazę danych dla celów marketingowych, w której znajdują się Państwa dane osobowe. Mogą nam one zostać przekazane jednak tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na takie udostepnienie administratorowi, który nam je przekazuje.

4.     Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Zawieranie i realizacja umów oraz świadczenie usług.

Podanie przez Państwa danych osobowych będzie konieczne, jeżeli zdecydują się Państwo zakupić nasze produkty lub skorzystać ze świadczonych przez nas usług. Może to mieć miejsce w przypadku: (i) założenia konta w jednym z naszych sklepów internetowych oraz (ii) świadczenia innych usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem konta w naszych sklepach Internetowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach sklepów internetowych znajdą Państwo w ich regulaminie dostępnym na stronie www.biofitonshop.eu

Podane przez Państwa dane mogą być również przetwarzane wskutek subskrypcji newslettera, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zarówno w sklepie internetowym, biurze, telefonicznie, jak i przy udziale naszego przedstawiciela handlowego, uczestnictwa w programach rabatowo-lojalnościowych zarówno on-line jak i w tradycyjny sposób, odpowiedzi na Państwa wiadomości wysłane za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w ramach umów sprzedaży zawieranych poza siecią Internet otrzymają Państwo przed zawarciem umowy, od naszych pracowników lub przedstawicieli handlowych. W ramach zawieranych z nami umów i świadczonych dla Państwa usług, przetwarzamy tylko dane osobowe niezbędne do ich zawarcia i realizacji i każdorazowo przed podaniem przez Państwa danych osobowych szczegółowo określimy ich zakres niezbędny do realizacji zakładanego celu.

Na przykład dla umów sprzedaży zawieranych w naszym sklepie internetowym będą to:

– imię,

– nazwisko,

– adres (zamieszkania lub dostawy towaru),

– numer telefonu,

– email, oraz

w przypadku firmy:

– nazwa firmy,

– numer NIP,

– adres (siedziby lub dostawy towaru),

– numer telefonu,

– email.

Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą

Oprócz przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji umów i świadczenia usług jesteśmy również uprawnieni do ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą. Przykładowo w przypadku zakupienia przez Państwa naszych produktów, po uiszczeniu ceny jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa do wystawienia i przechowywania przez określony czas, w celach podatkowo-księgowych faktury dokumentującej sprzedaż, na której znajdują się m.in. dane kupującego, czyli Państwa.

Przetwarzanie danych w uzasadnionym interesie

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć ze względu na relację pomiędzy osobą, której dane są przetwarzane a administratorem, na przykład gdy osoba ta jest klientem administratora. Uzasadnionym interesem, w którym możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe jest np. marketing naszych produktów i usług. W ramach realizacji tego celu będziemy uprawnieni do przekazywania Państwu informacji o naszych produktach, np. za pośrednictwem naszych przedstawicieli handlowych.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ponadto mogą Państwo wyrazić dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celu:

– prowadzenia marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz z wykorzystaniem należących do Państwa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Telefon, tablet czy komputer to dziś najpopularniejsze i najszybsze środki komunikacji, wykorzystywane również w celach reklamy i marketingu, a komunikacja prowadzona z ich wykorzystaniem jest możliwa bez bezpośredniego udziału człowieka po stronie nadawcy (automatycznie). Jednak, aby móc skontaktować się z Państwem w ten sposób przepisy prawa nakładają na nas obowiązek pozyskania Państwa zgody. Będziemy rozsądnie korzystać z tego kanału komunikacji, wysyłając Państwu informacje marketingowe o naszych produktach,

– wysyłania informacji handlowej dotyczącej nas, bądź naszych produktów i usług drogą elektroniczną. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać od nas takie informacje na adres poczty elektronicznej również jesteśmy zobligowani do pozyskania Państwa zgody – niezależnie od zgody, którą opisaliśmy powyżej.

5.      Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz w celu wynikającym z łączących nas umów oraz świadczonych dla Państwa usług. Jak wskazaliśmy już powyżej dane osobowe udostępniamy zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o umowy łączące nas z podmiotami, którym je przekazujemy. W ten sposób Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

– naszym przedstawicielom handlowym, którzy np. pośredniczą przy zawieraniu umów sprzedaży lub wykonują usługi posprzedażowe,

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą: np. bankom lub operatorom płatności w sklepie internetowym,

– firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do dostarczenia zakupionych przez Państwa produktów,

– operatorowi pocztowemu w celu wysłania korespondencji,

– autoryzowanym serwisantom świadczącym usługi naprawy i konserwacji zakupionych przez Państwa produktów,

– podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT w tym: udostępniającym platformę sprzętowo – programową, na której prowadzimy sklep internetowy i świadczymy inne usługi drogą elektroniczną oraz świadczącym usługi serwisowe i wsparcia technicznego dla naszych systemów teleinformatycznych,

– podmiotom, przy pomocy których realizujemy działalność marketingową np.: naszym przedstawicielom handlowym, którzy oferują nasze produkty i agencjom reklamowym, które w naszym imieniu będą prowadzić kampanie reklamowe,

– podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych i pomocy prawnej, np. biegłemu rewidentowi w związku z badaniem sprawozdania finansowego naszej spółki.

6.      Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Rozporządzenie przyznaje Państwu szereg uprawnień, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, z których mogą Państwo skorzystać:

– prawo dostępu do Państwa danych osobowych – zawsze mogą Państwo zapytać nas o przetwarzanie Państwa danych osobowych (ich zakres, podstawę, cel przetwarzania, czas przechowywania danych lub inne kwestie, którymi jesteś zainteresowany, a które są związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych) oraz zażądać od nas ich kopii,

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – zależy nam na tym oraz jesteśmy zobowiązani do tego przez przepisy Rozporządzenia, aby Państwa dane, które przetwarzamy były zgodne ze stanem faktycznym i zawsze aktualne. Nie jest to możliwe bez Państwa pomocy. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie lub zauważą Państwo w nich błąd. Jeżeli posiadają Państwo konto w naszym sklepie internetowym, dane w nim zawarte w części mogą Państwo również poprawić samodzielnie,

– prawo do usunięcia danych osobowych – jest to tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”. Jeżeli nie mamy już podstaw lub odpadł cel przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli cofnęli Państwo zgodę na ich przetwarzanie lub zgłosili sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub też w każdym innym przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia mogą Państwo zażądać usunięcia przez nas Państwa danych osobowych. „Prawo do bycia zapomnianym” może być jednak ograniczone w przypadkach, jeżeli dalsze zatrzymywanie przez nas Państwa danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na ciążące na nas obowiązki prawne, do celów statystycznych lub ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

– prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać wstrzymania wykonywania operacji na Państwa danych osobowych jeżeli stwierdzą Państwo, że: (i) są one nieprawidłowe – do czasu ich poprawienia, (ii) przetwarzamy je niezgodnie z prawem jednak nie chcą Państwo ich usunięcia, a jedynie ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) odpadły cele dla których przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe i nie są one nam już potrzebne, ale są potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) w przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu – do czasu jego rozpatrzenia przez nas,

– prawo do przenoszenia danych – mogą Państwo żądać przeniesienia Państwa danych osobowych do innego wskazanego przez Państwa administratora, lub przekazania ich Państwu. Uprawnienie to obejmuje jednak tylko dane dostarczone nam przez Państwa, jeżeli są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany,

– Jeżeli wyrazili Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zawsze i w dowolnej formie mogą ją Państwo wycofać, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed cofnięciem zgody,

– jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, mogą Państwo również wnieść sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu uzasadniony Państwa szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu zbadamy czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadal ważne i aktualne oraz czy nadal mają pierwszeństwo przed Państwa interesami oraz przysługującymi Państwu uprawnieniami i po dokonaniu oceny podejmiemy decyzję co do dalszego przetwarzania lub jego zaprzestania. Jeżeli zaś naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni naszych produktów i usług, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą dalej przetwarzane,

– mogą Państwo także wnieść skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

7.      Pliki cookies

Używając naszych stron internetowych wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszych stronach internetowych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas plików cookies, powinni Państwo w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania naszych stron.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze podczas przebywania w Internecie i pozwalające zapamiętać Państwa preferencje korzystania z odwiedzanych stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia pliku cookies czy losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji używanej przez Państwa przeglądarki. Po odebraniu plików cookies przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na naszą stronę internetową. Serwer internetowy tworzy dla każdego użytkownika własne pliki cookies. Na podstawie plików cookies możemy rozpoznać użytkowników naszych stron internetowych i w ten sposób odesłać im żądane informacje. Umożliwiają one również zapamiętanie Państwa danych logowania na stronie internetowej. Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze analizy statystyczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów według kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników. W naszych plikach cookies nie zapisujemy danych osobowych. Używamy ich jedynie do zbierania informacji, które pomagają nam później usprawnić działanie strony, na przykład znajdować i naprawiać błędy na stronie. Pliki te w żaden sposób nie zmieniają ustawień Państwa komputera ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.

Na naszych stronach mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

– sesyjne – pozostają na Twoim komputerze do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej,

– stałe – pozostają na Twoim komputerze tak długo jak długo mają ustawiony okres ważności lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie,

– statystyczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,

– pliki cookies służące do przechowywania preferencji i ustawień użytkowników, – reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Do czego używamy plików cookies?

Do:

– podtrzymania sesji użytkownika strony internetowej po zalogowaniu, dzięki czemu np. użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

– do zachowania indywidualnych ustawień zawartości naszych stron internetowych dla poszczególnych użytkowników, np. zapisania stanu koszyka w Sklepie internetowym,

– aby lepiej dopasować treści naszych stron internetowych do Twoich oczekiwań i zainteresowań,

– do zbierania statystyk, które pozwalają nam poprawiać funkcjonalności i zawartość stron internetowych. – analiz statystycznych zachowań użytkowników.

Dodatkowe funkcjonalności.

Nasze poszczególne strony internetowe mogą wykorzystywać narzędzia serwisów trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności np. umożliwiają logowanie się do naszych Sklepów internetowych za pomocą Państwa konta Google lub Facebook. Korzystanie z powyższych narzędzi może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych funkcjonalności i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach. Informacje o logowaniu się w witrynach internetowych za pomocą konta Facebook lub Google znajdą Państwo na stronach pomocy tych serwisów pod poniższymi linkami:

https://www.facebook.com/help/405977429438260  https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=pl

O innych wykorzystywanych na naszych stronach narzędziach serwisów trzecich przeczytają Państwu w pkt. 8 i 9 poniżej.

W jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na Państwa komputerze.

Mogą jednak Państwo w swojej przeglądarce, w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować Państwa o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa komputerze.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

Poniżej podajemy linki do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa komputerze, a tym samym my będziemy przechowywać informacje na Państwa komputerze i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Prosimy jednak aby Państwo pamiętali, że jeżeli zablokują Państwo używane przez nas pliki cookies, wpłynie to na wygodę korzystania z naszej strony, np. mogą Państwo nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony bądź nie otrzymają Państwo spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Jeśli uniemożliwią nam Państwo także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej zawartości i usług. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług stron internetowych, w szczególności wymagających logowania, natomiast nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach.

8.      Google Analytics i Google AdWords

Nasze strony internetowe wykorzystują Google Analytics – usługę analizy statystycznej użytkowania stron internetowych świadczoną przez Google Inc. („Google“). Google Analytics używają plików cookie, które analizują to, jak Państwo korzystają ze stron internetowych. Informacje generowanie przez pliki cookie na temat tego, jak korzystają Państwo z naszych stron internetowych, są wykorzystywane przez nas oraz przesyłane na serwery Google. Mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych generowanych przez pliki cookie na temat tego, jak korzystają Państwo z naszych stron internetowych (w tym Państwa adresu IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępne wtyczki do przeglądarki znajdujące się pod następującym adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Prosimy jednak aby Państwo pamiętali, że stosowanie przez użytkowników różnych technik anonimizacji, w tym maskowania IP, może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania stron internetowych.

Korzystamy również z Google AdWords Remarketing, dla celów marketingowych oraz analizowania preferencji użytkowników.

AdWords Remarketing będzie Państwu wyświetlać odpowiednio dopasowane reklamy w oparciu o to, które części naszych stron internetowych Państwo odwiedzili, poprzez umieszczenie pliku cookie na Państwa komputerze. Google AdWords Remarketing pozwala nam dopasowywać nasz marketing, aby lepiej spełniał Państwa potrzeby i wyświetlać tylko reklamy, którymi mogliby Państwo być zainteresowani.

Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w naszym Google AdWords Remarketing, mogą Państwo z niego zrezygnować odwiedzając Google’s Ads Preferences Manager (Menadżera Preferencji Reklamowych Google) i zmieniając ustawienia wyświetlanych reklam.

9.      Wykorzystywanie wtyczek do Facebooka, Google+, Twittera, innych mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy wtyczki serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google, Twitter, Pinterest i innych. Wtyczki te dostarczane są przez zewnętrzne serwisy społecznościowe i obsługują realizowane przez nie funkcje. W związku z tym serwisy społecznościowe informowane są np. o tym, że właśnie odwiedzili Państwo stronę naszego serwisu internetowego. Korzystanie z przycisków „Lubię to“, „+1“ lub podobnych funkcji takich jak udostępnianie lub komentowanie treści spowoduje przesłanie i przechowywanie informacji o tym na Państwa osobistym koncie w serwisie społecznościowym. Aby zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu danych na temat Państwa i Państwa zachowania podczas przebywania na naszych stronach internetowych przez serwisy społecznościowe, prosimy o wylogowanie się z nich przed odwiedzeniem naszej strony.

Więcej informacji o na temat zbierania i wykorzystywania danych przez serwisy społecznościowe znajdziesz w politykach prywatności serwisów, z których Państwo korzystają.

Nasze strony internetowe wykorzystują również piksel monitorujący (tracking pixel) Facebooka. Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników na stronie internetowej. Dane z piksela możemy wykorzystać do zbierania informacji o Państwa aktywności na naszych stronach internetowych oraz wykorzystywania tych informacji w celu pomiaru i dopasowywania reklam do odbiorcy w poniższym zakresie:

– Emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców

– Tworzenie grup odbiorców reklam

– Używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Więcej informacji o ustawieniach reklam wyświetlanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie oraz zarządzaniu nimi znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav

10.    Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub innych kwestiach związanych z ich przetwarzaniem oraz w celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień mogą Państwo się skontaktować z nami lub inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w pkt. 1 i 2 Polityki.

11.    Zmiana Polityki prywatności

Zasady opisane w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie. Będziemy aktualizować politykę prywatności umieszczając jej najnowszą wersję na naszych stronach internetowych.